Algemeen

Ellen Vos Music
Algemene voorwaarden
Contractant 1: De opdrachtgever
Contractant 2: Ellen Vos Music
, lavendelweg 2, 2215 VX Voorhout.

1. Contractant 1 verklaart met het repertoire en de prestaties van contractant 2 bekend te zijn.
2. contractant 1 zal de prestaties van contractant 2 niet zonder diens toestemming opnemen of laten opnemen, uitzenden of laten uitzenden.
3. contractant 1 vrijwaart contractant 2 voor de gevolgen van het eventueel niet voldoen van de voor optredens verschuldigde BUMA-rechten.
4. Tenzij het contract anders vermeldt, verplicht contractant 2 zich een half uur voor aanvang aanwezig te zijn op de optreedlocatie en zich daar te melden bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger.
5. Tenzij het contract anders vermeldt, dient de ruimte/speelvloer beschikbaar te zijn voor contractant 2, zodra deze zich bij opdrachtgever heeft gemeld.
6. Indien contractant 2 aanwezig dient te zijn rond lunch- (12.00 – 14.00 uur) of dinertijd (17.00 – 21.00 uur), dan verzorgt contractant 1 een passende lunch of diner t.b.v. contractant 2, welke niet zal zijn een snackmaaltijd (bijvoorbeeld patat, pizza). Indien contractant 1 hier niet in voorziet, zullen de volgende onkosten aan contractant 2 worden vergoed: per persoon € 20,00 voor een lunch en € 30,00 voor een diner. Deze bedragen zijn exclusief BTW;
7. Contractant 2 heeft een ruimte om zich om te kleden, waarbij een spiegel tot de beschikking staan van Contractant 1. Contractant 1 is verantwoordelijk voor alle beschadigingen aan en diefstal van de eigendommen van contracttand 2 zodra deze in het gebouw aanwezig zijn.
8. Contractant 2 heeft de mogelijkheid tot 2 personen meenemen naar het afgesproken musicale evenement.
9.Indien afgesproken in het contract zal er een geluidstechnicus van contractant 2 aanwezig zijn.
Indien deze geluidstechnicus van contractant 1 aanwezig is, is het van belang 2 weken voorafgaande aan het evenement de gegevens betr. Naam en tel door te geven.
10. Indien er een piano of vleugel ter beschikking wordt gesteld door contractant 1, zal deze goed gestemd moeten zijn.
11. Indien door overmacht (Het uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschikt zijn van contractant 2) het optreden of de opdracht niet kan plaatsvinden, zijn beide contractanten
gerechtigd deze overeenkomst als vervallen te beschouwen.
12. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft contractant 2 bij annulering van het optreden of de opdracht recht op de volledige gage, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door contractant 1
• Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden / de opdracht: 100{f664ee0b0c706e2ec62f3ef5bdb0fe9790930753c152e98a2521a3d344835666}
• Opzegging tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het optreden / de opdracht: 75{f664ee0b0c706e2ec62f3ef5bdb0fe9790930753c152e98a2521a3d344835666}
• Opzegging tussen 3 en 5 maanden voorafgaand aan het optreden / de opdracht: 50{f664ee0b0c706e2ec62f3ef5bdb0fe9790930753c152e98a2521a3d344835666}
• Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden / de opdracht: 25{f664ee0b0c706e2ec62f3ef5bdb0fe9790930753c152e98a2521a3d344835666}
13. De in het contract afgesproken gage wordt binnen 14 dagen na het optreden overgemaakt op: Asn bank: 70.81.72.512 t.n.v. Ellen Vos. Lavendelweg 2, 2215 VX Voorhout.
14. reiskosten worden door contractant 1 vergoed. Als er op de plaats van het optreden parkeerkosten verschuldigd zijn, zullen deze door contractant 1 worden vergoed, evenals de eventuele tolheffing die contractant 2 tijdens de reis voor dit optreden zal moeten betalen;
15. indien contractant 1 niet aan de in het contract en algemene voorwaarden gestelde afspraken voldoet, is contractant 2 gerechtigd het optreden of de opdracht ad hoc te annuleren onverminderd het recht op de volledige gage;
16. voor zover contractant 1 algemene voorwaarden hanteert en deze zouden afwijken van hetgeen is bepaald in deze overeenkomst, zal de inhoud van de overeenkomst en algemene voorwaarden van contractant 2 prevaleren.